Timon2008

26 tekstów – auto­rem jest Ti­mon2008.

Cza­sami życie na­biera sen­su do­piero wte­dy, gdy dla ko­goś in­ne­go życie bez Ciebie te­go sen­su nie ma. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 1 września 2012, 23:10

Do­tyk szcze­rej miłości dla złama­nego ser­ca jest jak ob­da­rowa­nie śle­pego wzro­kiem, nieme­go mową, a głuche­go słuchem. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 sierpnia 2012, 20:54

Naj­lep­sze co może spot­kać człowieka w życiu to śmierć, a naj­gor­sze co on może zro­bić to zabić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 30 marca 2012, 20:46

Nasłuchu­jesz czy jej głos jest gdzieś w pobliżu,
wy­pat­ru­jesz ją, aby dać się po­nieść bos­kiej rozkoszy,
marzysz o niej każde­go dnia, nocy...
Śnisz o wspólnych, nies­pełnionych chwilach,
cze­kasz na równie ciepły gest z jej strony...
To wszys­tko dręczy i do­daje otuchy,
spra­wia ból, za­razem lecząc wszys­tkie rany,
może za­bić, jak i uratować...
życie.
Bo życie to miłość.
Kochaj­my ją, nie bójmy się jej... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 4 lutego 2012, 18:19

Strach przed po­rażką, to mnie unicestwia. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 22 października 2011, 19:23

Nieważne jak przyk­re i tra­piące są nasze wspom­nienia, ale i tak nie po­win­niśmy się ich poz­by­wać, bo każde z nich sta­ra się nas cze­goś nauczyć. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 22 sierpnia 2011, 00:07

To uczu­cie, gdy blis­ka Ci oso­ba cier­pi przez Ciebie, ale mi­mo szcze­rej skruchy wiesz, że ten nies­mak zos­ta­nie u niej na zawsze. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 15 czerwca 2011, 17:19

Tęskno mi za wie­czo­rami, pod­czas których za­sypiałem z mnóstwem po­mysłów na ko­lej­ne wyt­wo­ry z klocków le­go, a nie jak te­raz, z głową pełną miłos­nych rozterek. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 12 czerwca 2011, 20:05

Two­je ser­ce jest jak ty­kająca, pełna miłości bom­ba? Znajdź sa­pera, naj­wyżej to on się pokaleczy. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 maja 2011, 21:50

Kiedy jest ci źle, nie próbuj oszu­kać i za­pano­wać nad ser­cem. Ono mu­si od­dychać, inaczej w naj­trud­niej­szych mo­men­tach zmu­si ro­zum do ka­pitu­lac­ji. Wte­dy ono i ro­zum będą bezsilne. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 8 maja 2011, 20:35
Timon2008

:)

Zeszyty
  • ? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność